PP Balears

El PP durà al Parlament el rebuig a la confiscació dels romanents municipals

• Els 'populars' demanen la derogació del Decret Llei que autoritza que el Govern espanyol requisi els superàvits dels consistoris de la illes
• Sol•liciten que els ajuntaments puguin disposar del 100% dels seus romanents per actuar contra els efectes negatius derivats de la pandèmia de la COVID-19

El Grup Parlamentari Popular ha registrat una Proposició No de Llei, a través del seu portaveu adjunt, Toni Costa, amb la qual rebutja l'acord subscrit entre el Govern de la Nació i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies sobre la cessió de romanents i insta els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a derogar el Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, a l'considerar "totalment injusta la confiscació dels recursos dels estalvis dels ajuntaments de les illes".

En aquest sentit, la iniciativa del PP insta el Govern d' Espanya a respectar i garantir l'autonomia que la Constitució Espanyola i les lleis atorguen a les entitats locals per a la gestió dels seus recursos i a flexibilitzar la regla de despesa i la resta de regles contingudes en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera perquè tots els ajuntaments puguin disposar d'el 100% de l'romanent de tresoreria generat en 2019 per implementar aquells serveis, ajudes i mesures extraordinàries que permetin actuar contra els negatius efectes sanitaris, socials i econòmics derivats de la pandèmia de la COVID-19.

D'aquesta manera, el superàvit dels municipis es podrà destinar a despesa corrent o inversió i aquests no computaran a la regla de despesa ni en l'estabilitat pressupostària, i no és necessària l'aprovació d'el Pla Econòmic Financer (PEE) per als supòsits d'incompliment per ús de romanent de tresoreria per a despeses generals (RTGG).

A més, els populars exigeixen al Govern que aboni de manera immediata les quantitats que es deuen a les entitats locals corresponents a l'IVA del mes de desembre de 2017, així com la creació d'un fons de 5.000 milions en ajudes directes i incondicionades a les entitats locals i de fons específics per valor de més de 1.000 milions d'euros per compensar el dèficit en els serveis de transport públic i per cobrir el cost de la col•laboració de les entitats locals en la gestió de l'Ingrés Mínim Vital. Els esmentats fons han de ser independents i no han d'estar vinculats a la cessió de romanents.

Així mateix, la PNL registrada pel Grup Popular insta el Govern central a transferir una part proporcional dels Fons Europeus que rebi Espanya a les entitats locals per poder compensar l'impacte de la COVID-19 en els seus ingressos i despeses pressupostàries ja prorrogar els terminis per que les entitats locals puguin executar les inversions financerament sostenibles, finançades amb càrrec al superàvit de l'any 2018 o 2019, atès que la suspensió de terminis administratius com a conseqüència de l'estat d'alarma ha provocat que moltes d'elles no finalitzin el 2020.

Etiquetes:

Parlament