PP Balears

El PP de Sa Pobla reclama la modificació del pressupost per a que hi figurin les mesures pactades per pal·liar la crisi “i no es quedin en paper banyat”

• Els populars han presentat una moció per tal d’aconseguir un compromís ferm per part de l’equip de govern en l’execució de les mesures del document Resiliència
• Des del Partit Popular de Sa Pobla es proposa realitzar la identificació de totes les actuacions, activitats o compromisos no essencials per a suspendre la seva execució durant l'exercici 2020 i que els doblers estalviats es puguin destinar als afectats per la crisi, “tant a la població en general com a PIMEs i autònoms”
• Rodríguez: “Volem que el document Resiliència no es quedi en una simple declaració d’intencions i que es trobin les formes i mecanismes necessaris per a la seva completa execució”

Una vegada acordat i signat el document Resiliència, format per les mesures de caire social, empresarial i econòmic que s’han considerat idònies i viables per fer front a les necessitats que s’han detectat i es preveuen que existeixin a sa Pobla, el Partit Popular ha presentat una moció en la que insta a l’equip de govern a iniciar, amb caràcter d’urgència, els procediments necessaris per a realitzar les modificacions oportunes de les partides pressupostàries i de les Ordenances Fiscals en vigor que permetin, entre altres coses, una reducció de la despesa no essencial, dedicar el superàvit pressupostari anual, si n’hi hagués, i romanents de tresoreria a sufragar els costs de les mesures acordades i dedicar el pressupost no gastat en activitats no essencials al finançament de les actuacions i mesures del document Resiliència.

Per a tal fi, des del Partit Popular de sa Pobla es proposa realitzar, des d’aquest moment, una comissió de seguiment i desenvolupament del document “Resiliència”, on es dugui a terme la identificació de totes les actuacions, activitats o compromisos no essencials per tal de suspendre la seva execució durant l'exercici 2020 i procedir també a suspendre l'execució de totes les partides pressupostàries no executades totalment que es refereixin a despeses no essencials i destinar-les a la lluita contra la crisi sanitària i econòmica.

A més, i com a complement de l’anteriorment detallat, el Partit Popular sol·licita la dotació d’una partida pressupostària per a preparar un Pla de Contingència Fiscal per ajudes directes, amb la intenció de reduir les càrregues fiscals de les famílies i/o empreses que ho necessitin i ho justifiquin.

Finalment, en la mateixa moció també es demana la realització d'una partida pressupostària de contingència econòmica per a la creació d'una línia d'ajudes directes destinades a les activitats econòmiques en els sectors més afectats per les restriccions que s’han patit durant l’estat d’alarma, com son els comerços minoristes, establiments hostalers, autònoms, professionals i petites i mitjanes empreses locals, entre altres.

L’equip popular municipal ja col·laborà amb l’equip de govern mitjançant la presentació de 29 propostes de caire social i econòmic, de les quals prop d’un 90 % foren acceptades i incloses en el document Resiliència. “Amb la moció pre-sentada, el Partit Popular pretén aconseguir un compromís ferm per part de l’equip de govern per a l’ajustament de totes les partides pressupostàries no essencials i que el document Resiliència no es quedi en una simple declaració d’intencions, sinó que s’iniciïn de manera urgent tots els mecanismes i tramita-cions necessaris per a la seva implantació i l’execució de totes les mesures que aquest inclou”, conclou la portaveu del Grup Popular Municipal, Violeta Rodríguez.

Etiquetes:

Part Forana