PP Balears

El PP de Palma lamenta el rebuig d’Hila a congelar els impostos el 2021 i alerta que “només aconseguirà que la ciutadania pateixi més”

• Mercedes Celeste ha mostrad la seva preocupació perquè l’esquerra “segueix sense entendre que si no ajuda als empresaris, emprenedors, comerciants i hostalers de Palma, la crisi acabarà emb ells”

La portaveu del grup municipal popular a l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, ha lamentat avui el rebuig de l'equip de govern a la proposta de PP de congelar els diferents tributs i preus municipals per l’any 2021, la reducció dels costos fiscals mu-nicipals de autònoms i pimes i l'ampliació dels beneficis fiscals, limitant el recurs a l'endeutament a aquelles propostes que comptin amb ampli consens polític, i ha aler-tat que amb aquesta decisió "l’únic que Hila aconseguirà és que la ciutadania pateixi més mentre la inacció del seu govern seguirà sent la mateixa".

En aquest sentit, Mercedes Celeste ha mostrat la seva preocupació pel fet que l'es-querra del' Pacte "segueix sense entendre que si no ajuda els empresaris, emprene-dors, comerciants i hostalers de Palma, la crisi acabarà amb ells" afegint que "Hila no entén que no pot apujar impostos i que les taxes municipals s’han d’ajustar al que realment la gent està generant tant pel que fa a residus com els serveis" en la situa-ció de crisi actual.

Sobre aquest aspecte, la portaveu popular ha qualificat de "gran equivocació" del go-vern d'esquerres "seguir entestats en que els impostos municipals i que les arques municipals no poden assumir la situació actual si no és amb una pujada d'impostos".

Així, ha apuntat que "el problema que té l'Ajuntament de Palma no són els doblers si no la manca de gestió i d'agilitat" del govern d’Hila i ha recordat que durant l'anterior mandat, entre els anys 2015 i 2019, "han tingut 50 milions més de pressupost cada any i no els han sabut gestionar com ho prova que no han millorat els serveis ni l'administració ni s'han fet les infraestructures necessàries".

En total, el PP ha presentat 8 propostes en la segona sessió del Debat de l'Estat de la Ciutat i són les següents:

ECONOMIA, COMPTES I RECURSOS HUMANS
1.- Congelació dels diferents tributs i preus municipals per a l'exercici 2021 en gene-ral, reducció dels costos fiscals municipals d'autònoms i pimes, i ampliació de benefi-cis fiscals, limitant el recurs a l'endeutament a les propostes que comptin amb ampli consens polític.

2.- Impulsar una política urbanística i de mobilitat que afavoreixi l'activitat econòmica i la creació d'ocupació en el sector privat, prioritzant les inversions caracteritzades per la seva complementarietat amb la inversió dels ciutadans emprenedors que ge-neren ocupació sostenible al llarg termini, i permetent la col·laboració dels col·legis professionals per a la reducció de terminis d'atorgament de les llicències.

SERVEIS A LA CIUTADANIA
1.- Reversió de la retallada delcservei d'atenció de la diversitat en educació infantil (SADEI), augment del bo escolar i concertació de places en escoleta privada possibi-litant així tant la millora d'atenció dels infants de 0-3 anys com la reducció de la llista d'espera existent a les escoletes municipals. Aquestes mesures vindran finançades mitjançant una reducció del 30% d'alts càrrecs del consistori.

2.- Definir el model de Seguretat Ciutadana, ajustant-se a les necessitats de la ciutat, establint una relació de llocs de feina de la Policia Local i del Cos de Bombers, dotant de mitjans personals necessaris, mitjançant l'increment de les plantilles, amb la formació adequada i actualitzada, amb la dotació de tots els mitjans tècnics i ma-terials, i la implantació de millores en les infraestructures de l'àrea.

VIGILÀNCIA DE LA CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURES I DESCONCEN-TRACIÓ TERRITORIAL
1.- Planificar i establir una previsió de la contractació amb la finalitat que es tramita-tin els expedients d'acord amb la Llei, perquè els empresaris i professionals puguin concórrer en igualtat de condicions als contractes de l'Ajuntament, per tal de que permeti oferir a la ciutadania les millors prestacions amb els preus més adequats, i evitar les pròrrogues extraordinàries i reconeixements de deute irregulars. A més, realitzar un inventari on es detallin totes les concessions municipals, tant de l'ajun-tament, com de les entitats dependents, amb la finalitat de procedir amb la deguda antelació abans de cada termini de venciment; consensuar el possible canvi de des-tinació o d'ús; i permetre tramitar l'expedient administratiu d'acord amb la Llei, per així evitar que es tornin a produir clausures i tancaments d'instal·lacions municipals amb el detriment patrimonial municipal i dels barris de Palma, el cessament de ser-veis públics essencials, i l'increment de despeses municipals derivats d'una deficient gestió; com ja ha passat amb les Galeries de la Plaça Major, el Mercat de Camp Redó, el quiosc-bar de la Plaça des Mercat, el bar del centre Flassaders i el Casal Solleric, entre d'altres.

2.- Establir i publicar un pla de manteniment de les infraestructures públiques, i un pla de neteja i desinfecció dels carrers i places de la ciutat amb publicitat actualitza-da perquè la ciutadania tingui coneixement de la mateixa en cada moment. I que es publiqui el Pla antigrafits anunciat en el mes de juliol de 2019. Així com un pla deta-llat i consensuat de les inversions necessàries, sol·licitades per la ciutadania, amb la major transparència, consens i publicitat, en el qual s’incloguin els terminis, evitant el finançament mitjançant un major endeutament municipal.

URBANISME I MEDI AMBIENT
1.- Incrementar a curt termini el parc d'habitatge que gestiona el PMH per donar resposta a situacions d'emergència habitacional, gestionar i resoldre les ocupacions il·legals dels habitatges del PMH, implantar mesures per prevenir i combatre l'ocupa-ció il·legal de habitatges de titularitat privada, i assumir el compromís de reduir el termini mitjà de concessió de llicències d'Urbanisme entre 6 i 9 mesos. Tot això amb el màxim respecte a el patrimoni verd, el cessament de la tala d'arbres sans i la re-posició dels més de tres mil exemplars que s'han talat durant aquests últims cinc anys.

2.- Prioritzar l'execució de les diferents actuacions previstes en mobilitat, coor-dinar-les i complementar-les amb altres perquè Palma sigui una ciutat pacificada però pràctica i funcional per al ciutadà i el visitant, establir un bon servei de transport pú-blic d'autobusos consensuat amb les associacions de veïns i usuaris. Construir els nous aparcaments subterranis de centre i els disuasoris en les zones previstes en el PMUS per descongestionar el centre acompanyant-lo de busos llançadores fins al centre i oferint servei de bicicletes i car-sharing comercial elèctrics en aquests apar-caments. Instar el Consell de Mallorca a la finalització del segon cinturó per així des-viar el trànsit que no passa pel centre i descongestionar la Via de Cintura. Redactar l'actualització del PMUS 2020 - 2026 en base a les dades de l'any 2020.