PP Balears

El PP aconsegueix per a sa Pobla la devolució parcial de la taxa de fems per a les empreses, negocis i professionals afectats per l’ Estat d’ Alarma

• El Grup Popular Municipal ha tret endavant, per unanimitat en el ple d’ aquest divendres, que es creï una línia de subvencions per a compensar l’excés de pagament de les taxes de recollida de fems i tractament de residus per totes les empreses, negocis i professionals que durant el 2020 i 2021 han cessat en la seva activitat total o parcialment

• Violeta Rodríguez: “Ara és quan els més afectats per la pandèmia de la COVID-19 tenguin més ajudes per a poder disposar de més liquiditat econòmica”

El Partit Popular de sa Pobla ha aconseguit treure endavant, per unanimitat, la creació d' una nova bateria d’iniciatives per a que, des de l’ Ajuntament pobler, es proposin, a les entitats pertinents, més i nous ajuts perquè “ara és quan els més afectats per la pandèmia de la COVID-19 han de poder disposar de més liquiditat econòmica”, destaca la portaveu del Grup Popular Municipal, Violeta Rodríguez.

En aquest sentit, l' Ajuntament s' ha compromès, a iniciativa del PP, a crear, amb càrrec als Pressuposts de 2021, una línia de subvencions, pel sistema d’ajudes directes, per l’import que es calculi previ informe jurídic i econòmic de Secretaria i Intervenció, dirigida a compensar l’excés de pagament de les taxes de recollida de fems i tractament de residus per totes les empreses, negocis, (autònoms i societats) i professionals que durant el 2020 i 2021 per imperatiu legal han cessat en la seva activitat total o parcialment.

El PP pobler vol que “es procedeixi al càlcul de les liquidacions de la taxa emeses per l’ Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) en el municipi de sa Pobla i s’estimi la devolució de l’import excedit del cobrament en concepte dels serveis no prestats de la taxa per la recollida de fems, i de la taxa pel servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans, de tots els negocis, empreses i professionals que han sofert una davallada important de la seva feina i la seva producció durant tot el període de 2020 que han existit restriccions per la pandèmia de la COVID-19”.

A la moció hi queda palès que “si un establiment, negoci o empresa ha estat tancat perquè així ho estableix la Llei degut a una situació de pandèmia, la situació és aliena al propietari, qui no té la culpa ni li és imputable a ell el cessament de l’activitat, pel que s’hauria d’aplicar l’article 26.3 TRLRHL i no haver-se cobrat tot l’ import per la recollida de residus sòlids” i que “si bé per part d’ aquest Ajuntament s'ha continuat prestant el servei de recollida de residus sòlids, nombrosos empresaris no n’han tret profit ja que les mesures que amb caràcter extraordinari es van adoptant pel Govern central no els permetien poder exercir la seva activitat”.

Després de fer feina amb la forma legal de la devolució de l’import excedit que es calculi, la solució més adient ha estat la de crear una línia d’ajudes directes als empresaris i professionals que la sol•licitin, i en aquest sentit s’ha enfocat la moció presentada pel Partit Popular, esperant que l’import de les ajudes sigui el màxim possible i pugui ajudar al major nombre de negocis afectats per la crisi econòmic que ha desencadenat la pandèmia de la COVID-19.

L' objectiu del Partit Popular de sa Pobla és que “tots els doblers que s’han cobrat de més puguin tornar a les butxaques de qui realment han d’estar, a les dels contribuents, que son els que han pagat una taxa que ha resultat ser excessiva”, conclou Rodríguez.


Etiquetes:

Part Forana