PP Balears

El Grup Popular proposa al Govern dissenyar un Pla de Millores Mediambientals amb prioritat en xarxes de clavegueram i depuració d'aigües

• El diputat menorquí Lluís Camps demana una moratòria de dos anys en l'aplicació de la Llei 12/2017, d'Urbanisme, de manera que es puguin autoritzar llicències previ compromís dels ajuntaments d'executar projectes de sanejament i millores en la xarxa d'aigua• El Grup Popular creu que part dels fons europeus per a la reactivació econòmica han d'emprar-se en aquestes infraestructures per a avançar en millores mediambientals i reactivar l'economia. Lluís Camps considera que el benefici d'aquestes inversions ajuden al turisme, a l'economia, al medi ambient i a la població en general

Depuradores que van quedant obsoletes o resulten insuficients per a tractar els cabals que reben; altres vegades inexistents; xarxes de sanejament que encara no han aconseguit resoldre els sistema d'evacuació d'aigües en moltes urbanitzacions i nuclis residencials simplement perquè no hi ha projecte, no hi ha impuls i mancada inversió. Són dues pinzellades escasses de l'endarreriment en què ha entrat un aspecte fonamental com és l'adequat tractament i organització del cicle de l'aigua, de manera desigual però amb deficiències significatives en totes les illes, fins i tot contravenint la normativa vigent.A partir d'una realitat com la descrita, el Grup Popular s'ha llançat a proposar un Pla de Millores Mediambientals. La proposta, que promou el diputat menorquí Lluís Camps, ha passat ja per la corresponent comissió parlamentària, la de Medi Ambient i Ordenació Territorial, en forma de proposició no de llei i ha obtingut un acolliment suficient com per a ser tinguda en consideració en el ple del Parlament.El Grup Popular pretén cridar l'atenció sobre el retard en la intervenció públic-privada i les conseqüències mediambientals que està tenint, d'una banda, i l'oportunitat de dissenyar un pla global d'actuacions amb el benefici afegit de contribuir a reactivar l'economia.Amb aquest plantejament el diputat menorquí proposa que el Govern posi en marxa un Pla d'Inversions Mediambientals i de Reactivació Econòmica, per a executar projectes de dotació de xarxes de clavegueram (d'acord amb les obligacions contingudes en la Llei 12/2017, de 29 desembre, d'Urbanisme), la renovació de xarxes de proveïment d'aigua potable i inversions en les estacions depuradores de la illes.La idea és estimular l'impuls a aquests projectes en coordinació amb els municipis i comptant amb la inversió estatal així com amb l'aplicació d'instruments financers de fons europeus destinats a la reactivació econòmica del país i a superar la greu crisi econòmica que ha produït l'epidèmia del coronavirus.El parlamentari menorquí defensa que donar un destí a projectes d'interès mediambiental té avantatges immediats però també beneficis de llarg abast, tant per a les zones urbanes com en urbanitzacions i es tracta per tant d'un projecte multiplicador amb beneficis per als ciutadans.De manera complementària però a tenor de la realitat, la proposició no de Llei sol·licita una moratòria de dos anys perquè els ajuntaments puguin complir amb els requisits establerts en la Llei 12/2017, d'Urbanisme.Les propostes de Camps es refereixen a aquells casos en els quals l'Ajuntament mitjançant acord del ple hagi expressat el seu compromís de dotar de clavegueram zones urbanes que no comptin amb xarxa de sanejament, o en el cas de zones urbanes en les quals sigui inviable la dotació de clavegueram compromís també de modificar el PGOU.En relació a aquesta normativa, el diputat recorda que la majoria dels ajuntaments es veuen obligats a impulsar aquestes infraestructures perquè és freqüent que moltes urbanitzacions creixessin sense aquests equipaments, especialment en àrees destinades a segones residències i zones turístiques.Per a Lluís Camps, la proposta és una gran oportunitat per a la posada al dia de totes les infraestructures de l'aigua, des de les xarxes d'aigua potable, als tractaments de depuració, els sistemes de reaprofitament d'aigües depurades, mitjançant la interconnexió de xarxes. Entre altres aspectes, el diputat indica millores i estalvi en els regs agrícoles, la neteja de carrers o mitjançant la reducció de fugides.