PP Balears

OPINIONES PP BALEARS

05/12/17
Opinión

Un Consell que ofega als ajuntaments

 
Dos anys i mig després de s’inici de sa legislatura, estam acostumats a que des de s`equip de govern des Consell de Mallorca s’anuncien inversions com fetes mentres de moltes d’elles encara no han posat ni una pedra. És es cas de carreteres, de residències o de pagaments de subvencions.
Estam davant uns dels exemples més clars de sa gran mentida i, en conseqüència, sa gran decepció d’un pacte d’esquerres embossat a sa gestió que viu de sa propaganda pagada a cop de talonari públic anunciant, any rera any, els avantatges d’aquells projectes que mai arriben a posar-se en marxa.
Aquesta paràlisi la pateixen també els ajuntaments de Mallorca, quan  totes ses línies de subvencions que han sortit des de Cooperació Local, però també des d’altres àrees de gestió, sofreixen retards de molts mesos a s’hora de fer efectiu es pagament. Això ha provocat greus problemes de tresoreria a molts ajuntaments per mor d’haver hagut d’avançar aquests es pagament de ses certificacions sense encara haver ingressat sa corresponent subvenció.
Tot això ho sap perfectament es president Ensenyat, com també sap que molts d’aquests ajuntaments han hagut de recórrer a préstecs bancaris per sortir de s`embolic. Fins i tot es Consell ha dit que els hi farien informes favorables per poder justificar cada préstec. Però lo cert és que molts d’aquests ajuntaments no podran optar a més inversions perquè no podran pagar sa corresponent part municipal.
Creu s`equip de Govern des Consell de Mallorca que no és ben necessari donar resposta a aquesta situació que ofega als municipis? No creu que a més de treure línies de subvencions hauria d’assumir es compromís de pagar-les en temps i forma?
Es PP no vol ser còmplice d`aquesta situació i, per tant, no pot acceptar uns pressupostos on no és dóna cap garantia de pagament però sí assegura s’abonament de ses nòmines de nous alts càrrecs sense àrea de gestió. Tal vegada valdria la pena posar aquests alts càrrecs a fer feina i ajudar a revisar ses subvencions que, des de fa anys, no es paguen.
Pensa aquest pacte que, amb els pressupostos més alts de s`història, els ciutadans senten es Consell de Mallorca com una institució realment útil? Noltros pensam que no. S’anomenat ajuntament dels ajuntaments no pot presumir de municipalista quan, precisament, ni paga a aquests ni defensa els projectes que han proposat per ser executats amb càrrec a s’ecotaxa.
 
No basta amb xerrar de doblers. S’han de gestionar de manera eficaç en benefici dels ajuntaments i, per tant, dels ciutadans perquè aquests puguin percebre, realment, s’esperit municipalista que es Consell de Mallorca avui no té.